Tombstone - Alva A Bunton

Home

thanks to Carol Mills for this photo

Alva A Bunton

Vining Cemetery
Vining, Washington, Kansas

thanks to Garden Nana for this photo